Asset Publisher Asset Publisher

Informacje RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

AMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Nadleśnictwo Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów, reprezentowane przez Nadleśniczego Jacka Olesia.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 1. osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów,
 2. pisemnie składając wniosek w Sekretariacie Nadleśnictwa lub za pomocą poczty tradycyjnej

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nadleśnictwo Suchedniów przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością, tj.

 1. prowadzeniem gospodarki leśnej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z 28.09.1991 r. o lasach, ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, ustawa z 06.09.2001  r. o dostępie do informacji publicznej i inne;
 2. realizacją zawartych umów lub przygotowaniem do zawarcia umów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. prowadzeniem działalności finansowej, w tym wystawienia faktur, rachunków,  prowadzenie ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywanie zapisów księgowych, rozliczanie podatków, regulowanie płatności, windykacja należności - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z 29.09.1994 r.o rachunkowości, ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i inne;
 4. dochodzeniem roszczeń - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. rozpatrywaniem wpływających wniosków i skarg oraz prowadzeniem korespondencji służbowej wpływającej do Administratorem Danych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  tj. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  w Lasach Państwowych
 6. prowadzeniem działalności edukacyjnej i promocyjnej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO;
 7. zatrudnianiem pracowników i przeprowadzanie procesu rekrutacji - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO, ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawa 28.09.1991 r. o lasach i inne;
 8. zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu (monitoring) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c,f RODO, ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawa 28.09.1991 r. o lasach i inne.

 

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nadleśnictwo ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także przez okres wynikający z obowiązującego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a następnie zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

 1. okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. W związku z powyższym dane przechowywane  będą przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym nastąpiło wykonanie umowy.
 2. w przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy - jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu dwóch miesięcy, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte (chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie uzasadnione dalszym prowadzeniem rozmów negocjacyjnych w celu zawarcia umowy, przez okres prowadzenie tychże negocjacji wydłużony o dwa miesiące).
 3. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy o pracę, zlecenia itp. – przez czas trwania procesu rekrutacji. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji uprawnia Administratora do dalszego przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
 4. Okres nie dłuższy niż 3 miesiące – gdy dane osobowe przetwarzane są w postaci wizerunku gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, chyba że istnieje podstawa prawna do dłuższego przechowywania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych – możliwość uzyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 2. sprostowania swoich danych – możliwość zgłoszenia do Administratora żądania poprawienia błędnych lub nieaktualnych danych lub ich uzupełnienia,
 3. żądania usunięcia swoich danych – możliwość złożenia wniosku o usunięcie danych. Prawo to nie dotyczy sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. ograniczenia przetwarzania danych - możliwość złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych, gdy osoba której dane dotyczą kwestionuje ich prawidłowość lub zgodność z prawem ich przetwarzania. Administrator przechowuje te dane (bez prawa do dalszego przetwarzania) do czasu ustania przyczyny ograniczenia przetwarzania.
 5. przenoszenia danych – możliwość złożenia wniosku o otrzymanie swoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub o przesłanie swoich danych osobowych innemu administratorowi, gdy jest to technicznie możliwe. Prawo ma zastosowanie jedynie w przypadkach gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 6. wniesienia sprzeciwu – możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie danych osobowych może być:

 1. dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować nie zrealizowaniem celów, dla których miały być przetwarzane,
 2. obowiązkowe, jeżeli obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych poza obszar EOG.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych. Pozostałym podmiotom mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w niezbędnym zakresie.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób objętych moinitoringiem wizyjnym na terenie Nadleśnictwa Suchedniów znajduje się w załączniku.

k