Asset Publisher Asset Publisher

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

 

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

W lasach należących do Nadleśnictwa Suchedniów spotkamy dużo różnorakiej zwierzyny.  Szacujemy, że mamy 440 jeleni, 560 saren i 190 dzików, a dochodzi do tego jeszcze 170 lisów, 25 jenotów, 30 borsuków, ponad 110 kun, 40 tchórzy zwyczajnych czy 25 piżmaków. Z dumą patrzymy też na wciąż zwiększający się po kilkuletnim kryzysie stan zajęcy /obecnie 440/ i kuropatw /700/. Na wciąż wysokim poziomie utrzymuje się stan jarząbków /150/ i bażantów /600/. Największą jednak atrakcją suchedniowskich lasów są gatunki chronione. Od kilku lat na naszym terenie można spotkać wilki, systematycznie zwiększa się liczba bobrów. Miłośnicy ptaków znajdą około 80 gniazd kruka. Rzadko bo rzadko ale bywają również przechodnio łosie. Na potrzeby statystyk przeprowadza się raz w roku na przełomie lutego i marca inwentaryzację zwierzyny dziko żyjącej i gatunków chronionych. To dzięki wspólnej pracy leśników i myśliwych możemy podać te cyfry, które świadczą o właściwej gospodarce łowieckiej w naszych lasach.