Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów

 

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

 

W Nadleśnictwie Suchedniów plan odnowienia obejmują średniorocznie ok. 96 ha z czego 48 ha na powierzchni otwartej po rębniach zupełnych  i 48 ha pod osłoną drzewostanu po rębniach złożonych.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Nadleśnictwo Suchedniów poprzez odpowiednie zagospodarowanie drzewostanów  (różnego rodzaju rębnie i rodzaje cięć) dąży do maksymalnego wykorzystywania pojawiającego się odnowienia naturalnego, które jest monitorowane, uznawane i włączane do składu gatunkowego zakładanych upraw . 

Średnioroczny plan podsadzeń produkcyjnych oraz dolesienia luk i przerzedzeń obejmuje ok. 2,5 ha.

Nadleśnictwo Suchedniów średniorocznie pielęgnuje ok. 16 ha gleby w uprawach leśnych.W czasie pielęgnowania gleby(sadzonek) wykonuje się następujące czynności; spulchnianie gleby w sąsiedztwie sadzonek aż do ich dostatecznego wzmocnienia się(motyczenie) oraz niszczenie chwastów wokół sadzonek lub na międzyrzędach (sierpem, kosą leśną  lub piłą na wysięgniku).

 Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

W Nadleśnictwie Suchedniów czyszczenia wczesne wykonujemy średniorocznie na obszarze ok. 33 ha, czyszczenia późne – na 94 ha.

Pozostałe prace z zakresu hodowli lasu to melioracje agrotechniczne (oczyszczenie powierzchni zrębów z krzewów, jeżyn, malin, gałęzi  itp.) średniorocznie na powierzchni około  92 ha.