Asset Publisher Asset Publisher

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Konecko-Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu

Położony jest w północno- zachodniej części województwa świętokrzyskiego, obejmuje tereny otaczające Końskie od północy i zachodu. Flora tego obszaru jest mocno zróżnicowana. W części północnej i wschodniej przeważają bory mieszane z jodłą. Najważniejszą  funkcją jest ochrona wód podziemnych oraz powierzchniowych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej 

Tereny Obszaru rozciągają się wzdłuż doliny rzeki Kamiennej i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów-Kamionki.

Ze względu na występujące rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne rozwinięte
na lessach opatowskich, dolina Kamiennej i położone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo dawno zasiedlone i intensywnie zagospodarowane rolniczo, a następnie przemysłowo. Pomimo to zachowało się tutaj bardzo wiele wartości przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych.

Szczególnie atrakcyjna jest tutaj szata roślinna, zróżnicowana i bogata ze względu na bardzo urozmaicone siedliska uwarunkowane zmiennym podłożem, rzeźbą terenu, stosunkami wodnymi, a także silnym wpływem działalności człowieka.

Do najbardziej wartościowych osobliwości florystycznych należą murawy i zarośla kserotermiczne.

Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Sierakowickiego Parku Krajobrazowego to głównie tereny rolnicze i zurbanizowane.

Wśród gruntów rolniczych przeważają użytki rolne, które stanowią 79% powierzchni. Lasy zajmują tylko 10,5% obszaru otuliny.

Tereny leśne charakteryzują się jednak znacznym zróżnicowaniem siedlisk, składu gatunkowego drzewostanów oraz ich struktury wiekowej.

Na całym obszarze otuliny spotyka się wiele zabytkowych obiektów świadczących
o wielkim bogactwie dziedzictwa kulturowego, od czasów prehistorycznych poczynając aż po dzień dzisiejszy.

Suchedniowsko - Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar ten stanowi  otulinę Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje tereny rolnicze gęsto zaludnione oraz obszary leśne.

Unikalne w skali ogólnokrajowej znaczenie naukowe, kulturowe i krajoznawcze mają obiekty dawnego przemysłu i techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.