Asset Publisher Asset Publisher

NASIENNICTWO LEŚNE

Nasiennictwo leśne jest działem hodowli lasu obejmującym zagadnienia i czynności związane z wyborem drzew i drzewostanów nasiennych, zbiorem szyszek i owoców, pozyskiwaniem z nich nasion, przechowywaniem i przysposabianiem nasion do wysiewu jak również oceną i transportem nasion. Obecnie w nasiennictwie leśnym obowiązuje zasada tzw. rejonizacji nasiennej, która ma na celu przestrzeganie i zapobieganie dowolności w przesyłaniu nasion oraz zapewnienie pierwszeństwa lub nawet wyłączności przy wysiewie nasion w szkółkach i uprawach leśnych nasionom miejscowego pochodzenia.

Celem gospodarki nasiennej w lasach wg „Zasad Hodowli Lasu" jest:

a) dążenie do zachowania naturalnego bogactwa lasu na poziomie ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym,

b) zapewnienie możliwości stałej dostawy nasion drzew gatunków lasotwórczych i domieszkowych na odpowiednim poziomie ilościowym i jakościowym dla Lasów Państwowych i innych zarządców, właścicieli i użytkowników lasów,

c) zachowanie naturalnego zróżnicowania genetycznego populacji rodzimych gatunków drzew leśnych i utrwalanie najlepszych populacji w miejscach ich występowania

d) wybór, zagospodarowanie i wykorzystanie najcenniejszych populacji rodzimych gatunków drzew o utrwalonych cechach fenotypowych i genotypowych oraz poszerzenie wykorzystania ich potomstwa w odnowieniu lasu we właściwych im regionach pochodzenia,

e) rozszerzanie zasięgów najlepszych populacji z regionów pochodzenia o charakterze matecznym odznaczających się dużymi zdolnościami adaptacji do zmieniających się warunków środowiska, szczególnie w przypadku braku możliwości odnowienia odpowiednim materiałem pochodzenia miejscowego,

f) doskonalenie metodyki i przeprowadzania oceny nasion,

g) wyeliminowanie z obrotu nasion nieznanego pochodzenia.

Nadleśnictwo Suchedniów posiada jedną z największych baz leśnego materiału podstawowego w Polsce. Łączna liczba obiektów wynosi 210 szt. Każdego roku realizowany jest plan zbioru kilkuset kilogramów nasion lub szyszek w kilkunastu obiektach LMP zarówno na potrzeby własne (leśnictwo wielofunkcyjne) jak i zewnętrzne (sprzedaż do innych Nadleśnictw,  sprzedaż na zasoby genowe  do LBG Kostrzyca, sprzedaż na potrzeby programu testowania potomstw  do LBG Kostrzyca itp.). Wszystkie obiekty LMP są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego prowadzonego przez Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

 Szczegółowe rozbicie na poszczególne kategorie LMP wg stanu na 01.01.2020 r. do pobrania poniżej.

W ramach realizowanego Programu Testowania Potomstw prowadzonego przez LBG Kostrzyca  Nadleśnictwo założyło w 2009 roku powierzchnię testowania potomstw jodły pospolitej (więcej)

W ramach realizowanego „Programu zachowania zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 1993-2010 i kolejnego programu na lata 2011-2035 Nadleśnictwo założyło szereg upraw pochodnych (więcej)

W ramach realizowanego „Programu zachowania zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 1993-2010 i kolejnego programu na lata 2011-2035 Nadleśnictwo założyło szereg upraw zachowawczych (więcej)