Asset Publisher Asset Publisher

Woda w lesie.

Woda jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na kuli ziemskiej. Znajduje się w stałym obiegu w przyrodzie. Lasy i zadrzewienia odgrywają niezmiernie ważną rolę w tym procesie. W lasach woda jest powstrzymywana i okresowo magazynowana głównie przez gleby leśne, ale również przez pobierające ją organizmy żywe. Korony drzew, podszyt i runo, zatrzymują wodę, po czym większość tej wody odparowuje do atmosfery. Lasy, zwłaszcza górskie, dzięki swoim właściwościom retencyjnym, są najważniejszym regulatorem stosunków wodnych w zlewniach rzek. Chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Leśnicy w dobie zauważalnego coraz większego deficytu wody, prowadząc zabiegi gospodarcze, rozumieją wagę problemu, starają się zwiększać retencję wodną lasów zachowując ich trwałość, utrzymując różnorodność gatunkową roślin, dostosowując skład gatunkowy drzewostanów do warunków siedliskowych, chroniąc mokradła czy też przeprowadzając zabiegi fitomelioracyjne przez które poprawiają się cechy gleby, mające wpływ na ruch wody. Nie bez znaczenia jest pozostawianie w lesie martwego drewna, które magazynuje wodę, a rozkładając się wzbogaca glebę poprawiając jej zdolności retencyjne. Lasy Państwowe od lat realizują różnego rodzaju Programy i Projekty mające na celu zatrzymanie wody w lesie. Budowane lub modernizowane są zbiorniki wodne, zastawki, progi, przelewy czy zabezpieczenia przeciwerozyjne w zależności od lokalnych potrzeb. W naszym nadleśnictwie na terenach nieleśnych realizowany jest  przez RDOŚ w Kielcach Projekt „Ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych związanych z wodą” mający na celu poprawę stanu zachowania cennych siedlisk przyrodniczych zależnych od wody - naturalnego zbiornika retencyjnego.

Ilość zasobów wodnych w znaczący sposób decyduje o stanie i zdrowotności lasu, a nawet w skrajnych przypadkach o jego istnieniu.