Asset Publisher Asset Publisher

Akcja „Bezpieczny Las 24” – uwaga zagrożenie pożarami

W dniach od 27 maja do 5 czerwca Straż Leśna na terenie całej Polski, w tym na terenie RDLP w Radomiu prowadzi akcję „Bezpieczny Las 24”. Wzmożone działania realizowane są w związku z utrzymującym się bardzo dużym zagrożeniem pożarowym w lasach.

Akcja jest odpowiedzią na wyjątkowe na tle poprzednich lat zagrożenie pożarami w lasach. Sezon pożarowy w tym roku jest trudny ze względu na majowe upały i narastającą suszę. Dodatkowo towarzyszyły im przymrozki i wiatr, co powodowało dodatkowe wysuszenie ściółki i traw. Wiatr utrudnia prowadzenie akcji gaśniczej i powoduje szybkie, trudne do przewidzenia przenoszenie się pożaru.

W okresie trwania akcji leśnicy spodziewają się także większej liczby ludzi korzystających z lasów w związku z kolejnym przedłużonym weekendem.

Ostatnie lata pokazują, że wśród przyczyn pożarów niestety nadal przeważają podpalenia – to 69% zdarzeń na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu. Istotne są też zaniedbania związane z użyciem ognia, rekreacją i wypalaniem roślinności – to w sumie 13%.

Na terenie RDLP w Radomiu w tym roku leśnicy odnotowali 48 pożarów o łącznej powierzchni 24,12 ha. W maju było ich aż 42 o łącznej powierzchni 22,79 ha. W kwietniu było to 5 pożarów o łącznej pow. 1,28 ha, a w marcu 1 pożar o pow. 0,05 ha. Dla porównania rok temu w maju było 26 pożarów o łącznej pow. 4,35 ha, a 2 lata temu 32 pożarów o łącznej pow. 8,50 ha. Dodatkowo w leśnych statystykach odnotowano w tym roku także 8 pożarów lasów niepaństwowych, zagrażających lasom państwowym, o łącznej powierzchni 3,39 ha. W ich gaszeniu brali udział leśnicy, w tym samoloty gaśnicze LP.

Najwięcej pożarów wydarzyło się w nadleśnictwach Radoszyce i Skarżysko (po 7), w Kielcach i Suchedniowie po 6, 4 w Radomiu, po 3 w Przysusze i Grójcu, po 2 w Kozienicach, Starachowicach i Zagnańsku oraz po 1 w Daleszycach, Dobieszynie, Jędrzejowie, Staszowie, Stąporkowie i Włoszczowie.

Największy pożar w tym roku wydarzył się 17 maja na terenie Nadleśnictwa Kielce w leśnictwie Sojawa w okolicach Snochowic (zachodni skraj Puszczy Świętokrzyskiej). Spłonęło wówczas 14 ha lasu, a pożar gasiły 2 samoloty RDLP w Radomiu i 1 RDLP w Lublinie wykonując 32 zrzuty wody oraz 70 zastępów pożarniczych. Zaangażowanych było ponad 255 strażaków, przy wsparciu leśników i policji. Przyczyną pożaru było podpalenie. Pożar opanowano tego samego dnia, ale pomimo dozorowania jeszcze kilka razy rozpalał się ponownie, ostatecznie ugaszono go wykorzystując drona RDLP w Radomiu z kamerą na podczerwień, dzięki czemu wskazano miejsca, gdzie tlił się torf. Miejsca te ugaszono ostatecznie samolotem LP.

 

Pożar lasu w Nadleśnictwie Kielce - bilans Straży PożarnejW akcję „Bezpieczny Las 24” będą zaangażowani wszyscy strażnicy leśni oraz inne służby, takie jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybacka.

Działania Straży Leśnej będą miały charakter kontrolno-prewencyjny. Strażnicy będą reagować przede wszystkim na stwarzanie zagrożenia pożarowego przez osoby przebywające na terenach leśnych, zapobieganie celowym podpaleniom lasu, egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Akcja będzie też skierowana na inne przejawy szkodnictwa leśnego.

W swoich działaniach Straż Leśna oraz Służba Leśna będzie korzystała z nowoczesnego sprzętu, w tym z bezzałogowych statków powietrznych oraz urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego.

Wszystkie te działania mają zapewnić bezpieczeństwo pożarowe lasów oraz bezpieczeństwo korzystającym z lasu i ochronę zasobów przyrodniczych. Pamiętajmy, że lasy państwowe są dostępne dla wszystkich, ale obowiązują w nich określone zasady.

W ramach akcji „Bezpieczny Las 24” strażnicy szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenach leśnych. Będą stanowczo reagować na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą spowodować pożar (na terenie lasu, jak również w odległości do 100 m od niego), jego rozprzestrzenianie, utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji (np. przez tarasowanie pojazdami dróg przeciwpożarowych).

Każdy pożar może okazać się niebezpieczny. Co prawda dzięki sprawnemu systemowi wykrywania pożarów, którym dysponują Lasy Państwowe, w tym RDLP w Radomiu wraz z nadleśnictwami i akcjom gaśniczym, w które zaangażowane są również samoloty dysponowane przez LP, średnia powierzchnia jednego pożaru pozostaje niska, jednak każdy pożar to duża strata dla przyrody i ogromne zagrożenie, także dla ludzi.

Ogromne znaczenie w ochronie przeciwpożarowej lasów mają samoloty gaśnicze, które biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów lasów, ale też często nieużytków zagrażających terenom leśnym.

W tym roku ochrona przeciwpożarowa lasów będzie kosztowała nadleśnictwa RDLP w Radomiu 9,7 mln zł. System ochrony przeciwpożarowej obejmuje utrzymanie 49 dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, 23 punkty alarmowo-dyspozycyjne (służą do lokalizowania pożarów i koordynowania akcji gaśniczej), 8 automatycznych stacji meteorologicznych (są wyposażone w aparaturę do badania wilgotności ściółki, powietrza i określania stopnia pożarowego w lasach), samoloty do gaszenia pożarów (będące w stałej gotowości w bazie lotniczej w Piastowie k. Radomia i Masłowie k. Kielc), samochody gaśnicze, setki punktów czerpania wody – zbiorników wodnych i hydrantów, utrzymanie dróg przeciwpożarowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, pasy przeciwpożarowe chroniące tereny leśne przed pożarami i koszty dogaszania pożarów.

Warto dodać, że realizowane są też projekty współfinansowane ze środków unijnych, mające na celu usprawnienie i unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów, a także dostosowanie go do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. W ramach ogólnopolskiego „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu zmodernizowały dostrzegalnie przeciwpożarowe oraz wyposażyły je w sprzęt do lokalizacji pożarów (tj. kamery dalekiego zasięgu oraz systemy automatycznej detekcji dymu). Prace modernizacyjne realizowane są również ze środków własnych Lasów Państwowych. Wobec zagrożeń związanych ze skutkami zmian klimatu ochrona przeciwpożarowa lasów to jeden z priorytetów działalności leśników.

Aktualne zagrożenie pożarowe w lasach można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy?t=0&ll=18.577988,52.180100&scale=4622324&map=6,0.7&layers=0,1,2,3,4,5,6,7,8,92,91,90,89,88,87,18,19,20,21&basemap=1&extwms=&hist=

Mapa aktualnych zakazów wstępu do lasu (mapa powstaje na podstawie aktualnych pomiarów wartości wilgotności ściółki, wpływającej na jej zapalność oraz będącej podstawą wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu – podstawą jego wprowadzenia jest wartość przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 poniżej 10%).

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy?t=0&ll=20.582993,51.886091&scale=4622324&map=7,0.7&layers=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,92,91,90,89,88,87,20,21,22,23&basemap=1&extwms=&hist=