Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg ofertowy na zakup stroiszu jodłowego w I półroczu roku 2022 roku

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów z siedzibą w Suchedniowie przy

ul. Bodzentyńskiej 16 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny-ofertowy na   sprzedaż stroiszu  jodłowego w I półroczu roku 2022 .

 

Termin składania ofert na adres  Nadleśnictwa  Suchedniów  ul. Bodzentyńska 16

 26-130 Suchedniów – 27 stycznia 2022 r. / czwartek  / do  godz.10.00 .

 

Ilość przeznaczona do sprzedaży – 80  mp w dziesięciu  pakietach ofertowych :

 

Pakiet I       -  8 mp

Pakiet II      -  8 mp

Pakiet III     -  8 mp

Pakiet IV     -  8 mp

Pakiet V       - 8 mp

Pakiet VI      - 8 mp

Pakiet VII     - 8 mp

Pakiet VIII    - 8 mp

Pakiet IX      - 8 mp

Pakiet X       - 8 mp

 

Stroisz jodłowy pochodzi z leśnictw Nadleśnictwa Suchedniów i pozyskiwany będzie systematycznie zgodnie z lokalizacją cięć w poszczególnych leśnictwach.

Oferty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup stroiszu”, należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia 27.01.2022 r., do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 r., o godz. 1030 w siedzibie Nadleśnictwa w pok. nr 105 (sala konferencyjna).

 

Oferta winna zawierać:

  • Pełną nazwę i adres oferenta.
  • Numer pakietu/pakietów na jaki składa jest oferta.
  • Proponowaną cenę ofertową netto za 1 mp
  • Oświadczenie, że oferent podpisze umowę w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiotem sprzedaży są pełne pakiety ofertowe.

Minimalna wielkość oferty nie może być mniejsza niż 1 pakiet.

Oferent składa tylko jedna ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.

W przypadku kiedy zostaną złożone wygrywające oferty w tej samej wysokości na dany pakiet , pakiet ulega podziałowi proporcjonalnie do ilości wygrywających ofert .

Kryterium wyboru ofert jest cena – 100%

 

Wyniki przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przetarg ma charakter nieograniczony.

Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Nadleśnictwo Suchedniów zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki

 

- formularz ofertowy

- wzór umowy.

 

Informacji o przetargu udziela specjalista Bogusław Brzostowski – pokój nr. 13.

Telefon : 041  2543045.