Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Rezerwat „Świnia Góra"

Rok utworzenia: 1938
Powierzchnia: 50,63 ha
Leśnictwo: Świnia Góra

 Jest najstarszym rezerwatem utworzonym w lasach Nadleśnictwa Suchedniów. Zaprojektowany został w 1936 r, a poddany ścisłej ochronie rezerwatowej w maju 1938 r. Nazwę otrzymał od góry, na stoku której jest położony. W skład rezerwatu wchodzą stare naturalne drzewostany, należące do najpiękniejszych w Polsce, dające wyobrażenie dawnych puszcz Gór Świętokrzyskich. Występują w nim prawie wszystkie siedliskowe typy lasu. Drzewa, zwłaszcza jodły i modrzewie, osiągają imponujące rozmiary drzew pomnikowych. Dodatkowo puszczańskiego charakteru nadaje rezerwatowi duża ilość zwalonych drzew i martwych pni, często pokrytych kobiercami mchów i porostów.

 

Rezerwat „Dalejów"

Rok utworzenia: 1978
Powierzchnia: 87,06 ha
Leśnictwo: Jastrzębia

Został utworzony w 1978 roku w celu zachowania wartościowych drzewostanów mieszanych naturalnego pochodzenia. Osobliwością zbiorowisk leśnych rezerwatu jest modrzew polski rodzimego pochodzenia, odnawiający się naturalnie i odznaczający się bardzo dobrym stanem zdrowotnym. Bogate i różnorodne runo leśne posiada w swym składzie wiele gatunków chronionych i rzadko występujących.

 

Rezerwat „Kamień Michniowski"

Rok utworzenia: 1978
Powierzchnia: 10,59 ha
Leśnictwo: Michniów

Rezerwat częściowy, zatwierdzony w październiku 1978r. Nazwa rezerwatu wywodzi się od historycznie znanej miejscowości Michniów i wychodni skalnych występujących na terenie obiektu. Objęty ochroną teren porasta las o cechach lasu puszczańskiego, w którym dominuje odnawiająca się naturalnie jodła. Osobliwego charakteru nadają rezerwatowi naturalne wychodnie bloków skalnych o długości około 200 m z licznymi urwiskami, występami, pieczarami i jaskinią. Na powierzchni piaskowców rosną cenne gatunki mchów i porostów oraz rzadka i chroniona roślinność runa.

 

Rezerwat „Wykus"

Rok utworzenia: 1978
Powierzchnia: 63,58 ha
Leśnictwo: Bronkowice

Rezerwat częściowy, utworzony w 1978 roku. Położony wśród rozległego kompleksu Lasów Siekierzyńskich. Obejmuje obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby terenu z podmokłą doliną niewielkiego strumienia i pagórkowatymi zboczami wzniesienia „Wykus". W skład rezerwatu wchodzą lasy i bory mieszane o cechach lasu naturalnego. W bogatym i różnorodnym runie występują cenne gatunki objęte ochroną prawną. Rezerwat ustanowiono w celu ochrony wielogatunkowych zbiorowisk roślinnych i dla zachowania w niezmienionej formie terenu zgrupowania oddziałów partyzanckich mjr Jana Piwnika „Ponurego". Zdarzenia z okresu II wojny światowej upamiętnia znajdująca się na polanie kapliczka, przy której rokrocznie odbywają się uroczystości ku czci poległych w walce z okupantem.

 

Rezerwat „Góra Sieradowska"

Rok utworzenia: 1995
Powierzchnia: 197,67 ha
Leśnictwo: Sieradowice

Jest najmłodszym rezerwatem w lasach Nadleśnictwa Suchedniów, istniejącym dopiero od 1995 r. Zajmuje zbocze Góry Sieradowskiej poprzecinane licznymi wąwozami i doliną meandrującej Świśliny. Lasy objęte rezerwatem to wielogatunkowe zbiorowiska o charakterze naturalnym. Drzewostany o piętrowej strukturze rosną na siedliskach lasowych, a w dolinie rzeki łęgowych. Pojedyncze egzemplarze jodły, modrzewia czy buka osiągają wiek i wymiary drzew pomnikowych. Duża rozmaitość szaty roślinnej stanowi o bogactwie przyrodniczym i wartości naukowej rezerwatu.