Asset Publisher Asset Publisher

Powstają nowe plany urządzenia lasu dla nadleśnictw

W marcu w nadleśnictwach Dobieszyn, Przysucha i Suchedniów miały miejsce Narady Techniczno-Gospodarcze w sprawie projektów Planu Urządzenia Lasu. To kolejny etap powstawania nowych planów dla tych nadleśnictw na lata 2020-2029.

Narady Techniczno-Gospodarcze to jeden z etapów powstawania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Zwoływane są przez dyrektora RDLP. W czasie spotkania mają miejsce końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych. Realizację poprzedniego planu urządzenia lasu za lata 2010-2019 przedstawili nadleśniczowie. Oceniona została gospodarka leśna za poprzednie 10-lecie, w tym m.in. zmiany w stanie posiadania gruntów, porównano zaplanowane zadania gospodarcze z ich wykonaniem (użytkowanie lasu, hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja czy gospodarka szkółkarska). Omawiane są również zadania kierunkowe realizowane przez nadleśnictwo, w tym naturalne odnowienie lasu. Ocenie podlegają wykonane zabiegi gospodarcze i stan lasu, w tym jakość upraw i odnowień oraz stan sanitarny i zdrowotny drzewostanów. Podsumowaniu podlegają również rozmiary szkód spowodowanych przez czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne oraz szkody spowodowane przez zwierzynę.

Podczas narad naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Radomiu Wiesław Szczechowicz przedstawił analizę w zakresie wykonania monitoringu dotyczącego skutków realizacji planu na środowisko i obszaru Natura 2000 zgodnie z ustaleniami przyjętymi w prognozie oddziaływania na środowisko tego planu, a Andrzej Marzęda, kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu przedstawił stan ochrony lasu (m.in. zagrożenia od zwierzyny, suszy i podtopień, szkody od wiatru, a także choroby od owadów i grzybów oraz szkody wynikające z antropopresji).

Następnie przedstawiane były dane z inwentaryzacji stanu lasu oraz projekty planów urządzenia lasu. Warto podkreślić, że przygotowanie planu poprzedza dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Plany urządzenia lasu zatwierdzane są przez ministra środowiska i zawierają określenie zadań gospodarczych dla nadleśnictw na następne dziesięciolecie. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnione są cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie. W procesie tworzenia planu bardzo ważne są konsultacje społeczne oraz uzgodnienia, m.in. służy temu organizowanie narad z udziałem wielu instytucji i organizacji.

Ważnym elementem narad było omówienie i przyjęcie proponowanych przez wykonawcę etatów cięć, powierzchnie drzewostanów do pielęgnacji oraz ilości drewna do pozyskania w związku  z potrzebami odnawiania i pielęgnowania drzewostanów, a także rozmiarów prac z zakresu hodowli lasu. W projektach planów uwzględniono zadania ochronne dla obszarów Natura 2000 oraz inne działania z zakresu ochrony przyrody. Omówiono także Programy Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2020-2029. W trakcie narady prezentowane były także mapy i postery z danymi dotyczącymi projektu planu urządzenia lasu.

W marcowych naradach udział wzięli dyrektorzy i inni pracownicy RDLP w Radomiu oraz nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw, dla których opracowano projekty planów, wykonawcy projektów planów tj. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Radom, Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Kielcach, Ruchu Obrony Lasów Polskich, jednostek samorządu, przemysłu drzewnego i organizacji pozarządowych. Na spotkaniu obecna była również Lena Wyderkowska, główny specjalista w Wydziale Urządzania Lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkania prowadził Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu.